RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) obowiązująca od dnia 25.05.2018 r.

1. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie, Aleja XX – lecia 32, 96-515 Teresin w imieniu, którego działa Dyrektor. Kontakt z Dyrektorem:

  • drogą tradycyjną na adres:Al. XX – lecia 32, 96-515 Teresin
  • mailowo: gbp@teresin.pl
  • telefonicznie: 46 861 33 60

2. Inspektor Ochrony Danych:

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), panią Anetę Porębską, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych wysyłając maila na adres: ido.gminy@teresin.pl lub na adres Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia, czyli Pani/Pana zgody w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych, a mianowicie:

1) obsługi użytkowników Biblioteki,

2) zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów,

3) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,

4) prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki,

5) promocji na zewnątrz działań prowadzonych przez Bibliotekę (wizerunek).

– art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia na podstawie przepisów prawa w celu realizacji zadań ustawowych tj.: ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w związku z udostępnieniem lub wypożyczeniem materiałów bibliotecznych, komunikowaniem się z Czytelnikiem oraz opracowywaniem statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.

5. Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych Osobowych, w tym Podmiot utrzymujący na swoich serwerach system biblioteczny oraz firma windykacyjna.

b) inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska.W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Dostęp do danych osobowych jest możliwy w siedzibie głównej Biblioteki lub w filiach.

7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi Czytelnika. Niepodanie danych uniemożliwi Pani/Panu korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.